Het Oostelijk Havengebied van Amsterdam en het spoorwegtracé

  • Roberto Cavallo

Abstract

De constante transformaties van de stad en de daarbijbehorende architectonische vraagstukken zijn een zeer interessant studieonderwerp. Met bij-zondere aandacht voor de Hollandse stad komen deze thema’s uitgebreid aan de orde in het onder-zoeksprogramma Urban Architecture MIT van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Dit onder-zoeksprogramma richt zich in het bijzonder op het bestuderen van de relatie tussen stedelijke trans-formaties en architectonische interventies. Dankzij een aanpak waarin onderwijs- en onderzoeksacti-viteiten met elkaar worden verweven, kunnen stu-denten en docenten in de afstudeerateliers van Hybrid Buildings / Urban Architecture werken aan actuele veranderingen op een aantal cruciale loca-ties in de Randstad.

In dit artikel worden enkele resultaten van een van deze ateliers besproken. Eerst komen de algemene thematieken die te maken hebben met de projectlocatie aan de orde. Vervolgens geef ik een toelichting op het door de studenten voorge-stelde masterplan en ik eindig met een presentatie van een aantal individueel uitgewerkte projecten.

How to Cite
CAVALLO, Roberto. Het Oostelijk Havengebied van Amsterdam en het spoorwegtracé. OverHolland, [S.l.], p. 105-115, june 2006. ISSN 1574-3160. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/overholland/article/view/1587>. Date accessed: 01 nov. 2020. doi: https://doi.org/10.7480/overholland.2006.3.1587.
Published
2006-06-01