Schwake, G. (2016). Atifragility and The Right to the City: The regeneration of Al Manshiya and Neve Tzedek, Tel Aviv-Jaffa. International Planning History Society Proceedings, 17(1), 189–200. https://doi.org/10.7480/iphs.2016.1.1215