Yan, Wang, Zhou Xianpin, & Zhou Teng. " A comparative study on the construction mechanism of urban public space in modern Shanghai and Yokohama." International Planning History Society Proceedings [Online], 18.1 (2018): 404-413. Web. 26 Jun. 2019